Stres

Stres

Negativne posledice stresa na rad zaposlenog coveka može dovesti do emocijalne i telesne iscpljenosti, gubitka osećaja vlastite vrednosti, negativizma, gubitak interesovanja za klijenta, osećaj bespomoćnosti, razdražljivosti, snižen prag tolerancije itd.

Ukoliko uzmemo u obzir saznanja o stresu i efekte koje stres kao takav može prouzrokovati na psihofizičko zdravlje zaposlenog pojedinca, briga o zaposlenom pojedincu ne sme da biti luksuz, već profesionalna odgovornost svakog pojedinca ali i organizacije u kojoj je zaposlen.

Poslodavac koji se brine za svoje zaposlene – ciljevi će biti brže dostignuti, klijenti će dobiti veći kvalitet usluga, a sam zaposleni će biti zadovoljniji i sagorevaće sporije.

Samim tim, briga za mentalno zdravlje zaposlenih, sa vrlo stresnim zanimanjima kao što su radna mesta koje se odnose na rad sa ljudima nije luksuz već profesionalna obaveza. Organizacija koja se brine o svojim zaposlenima treba da ima planiranje i sprovođenje organizacijskih mera za sprečavanje psihološkog zlostavljanja i smanjenja radnog stresa.


Medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija je relativno nov termin koji se prvi put primenio u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, a preuzeto iz međunarodnih zakona i odredbi o neophodnom medicinskom programu edukacije nakon završenog fakulteta, više i srednje škole. Za razliku od sistema stručnog usavršavanja, koji se praktično završavao stručnom specijalizacijom i/ili užom specijalizacijom, kontinuirana medicinska edukacija (KME) je uvedena u mnogim zemljama sveta, a od 2008. i u Srbiji kao obaveza i potreba za sve zdravstvene radnike.

Definicija Kontinuirane medicinske edukacije (KME) glasi:

KME se sastoji od obrazovnih aktivnosti (učešće na stručnim i naučnim skupovima, učešče na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane medicinske edukacije) koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar i ostalo zdravstveno osoblje koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji. KME predstavlja skup znanja i veština opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene nege.”

Definicija prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (član 187.): Kontinuirana edukacija podrazumeva: učešće (npr. zdravstvenih radnika) na stručnim i naučnim skupovima i učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije.

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) je pravo i obaveza svakog zdravstvenog radnika da se neprekidno stručno usavršava i jedan od uslova za obnovu licence.

Potreba za KME je nastala kao posledica stalnih novina u medicini kao nauci, kao i uvođenja novih tehnologija u terapiji, dijagnostici i zdravstvenoj nezi. Ona je neophodna (obavezna) za sve zdravstvene radnike, jer obezbeđuje praćenje i reformu obrazovnog i zdravstvenog sistema prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Kroz sistem KME obezbeđuje se da najnovija znanja i najsavremenije tehnike lečenja budu prenesene kroz dopunski i stalni oblik internog (usavršavanja unutar matične ustanove) ili eksternog (usavršavanja u drugim ustanovama ili na stručnim skupovima itd.) lekarima i medicinskim tehničarima, i ima za cilj da podigne nivo stručnog znanja i unapredi kvalitet zdravstvenog zbrinjavanja u svim oblicima zdravstvene zaštite i svakodnevnoj praksi.

Najrasprostranjeniji način prenošenja znanja je preko različitih seminara, stručnih skupova i kurseva, čiji polaznici, u zavisnosti od nivoa i obima prezentiranih znanja kao i postojanja provere stečenih znanja, dobijaju određeni broj poena (bodova) koji se evidentiraju i sabiraju sa prethodno stečenim. Svaki zdravstveni radnik ima obavezu da u određenom vremenskom periodu sakupi odgovarajući broj poena (bodova) kako bi mogao da obnovi licencu i nastavi sa obavljanjem svoje prakse.

Licenciranje, odnosno izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad je u Zakonu o komorama zdravstvenih radnika u mnogim zemaljama definisao KME (između ostalog) i kao jednu od obaveza svih zdravstvenih radnika za obnavljanje licence.

Internacionalni tehnološki i edukativni centar za kontinuirano unapređivanje “ITECCION” u saradnji sa udruženjima, komorama zdravstvenog profila organizuje kontinuirane medicinke edukacije koje su akreditovane i koje nose određene KME poene, odnosno bodove.