Socio-ekonomski odnosi u poslovno radnom okruženju, čiju su osnovni činioci vlasnici kapitala, menadžeri, sindikati i radnici odnosno, zaposleni.

Internacionalni tehnološki i edukacioni centar za kontinuirano unapređivanje “ITECCION” kroz edukacije, obuke i seminare, pruža Vam mogućnost sticanja novih veština i znanja iz sledećeh oblasti koje spadaju u industrijske odnose:


Krizni menadžment

Krizni menadžment

Krizni menadžment obuhvata organizaciju, pripremu, mere i raspoređivanje resursa za savladavanje krize, a pod pojmom krize podrazumeva se odstupanje od normalnog poretka stvari.

Krizni menadžment kao naučno – teorijska disciplina i racionalno osmišljena praksa pojavilo se u drugoj polovini XX veka od kada se njemu posvećuje sve veća pažnja, a i uviđen njegov značaj na uspešno savladavanje krize u svakom preduzeću.

Krizni menadžment je ključan za uspešan izlazak iz bilo koje krizne situacije u organizaciji i veoma važan elemenat upravljanja poslovanjem.

Svaka odgovorna kompanija treba imati krizni menadžment za slučaj nužde, a posebno one koje imaju nestabilno tržište.


Bonton – kodeks ponašanja

Bonton

Kodeks ponašanja

Bonton je reč francuskog porekla koja znači dobar dan, odnosno bonton je knjiga ili kodeks ponašanja kojeg bi se trebalo pridržavati svaki pripadnik društva. Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u svim situacijama svakodnevnog života. Bonton nas uči kako se treba izražavati, ponašati i komunicirati u gotovo svakoj situaciji.


Komunikacija

Komunikacija

Osnov međuljudskih odnosa je komunikacija (verebalna i neverbalna).

Da li ste znali da od 100% celokupne komunikacije verbalna obuhvata 7%, dok neverbalna čak 93% i to: 38% vokalna (jačina, visina, ritam govorenja), a 55% osobine i pokreti tela (najviše mimika lica i kontakt očima).

Latinska poslovica kaže: „Razlog zbog kog imamo dva uha, a samo jedna usta  je da bismo mogli više slušati, a manje govoriti.“

Međutim, koliko nas je zaista razmislilo o ovome?

Veština komunikacije se može naučiti i konstantno usavršavati i samim tim je jako važno konstantno raditi na sebi i na taj način olakšate sebi poslovnu i svakodnevnu komunikaciju. Važno je da u komunikaciji budete fleksibilni, da poštujete sebe, sagovornika i situaciju, kao i da radite timski.

Međutim, lako je to reći teorijski, ali je teško primenjivo u praksi i na to utiču niz faktora:

-Nepoštovanje sagovornika, nejasan cilj, previše informacija, upotreba nejasnih i pogrešnih reči, nepoštovanje postojećih uverenja i procedura, izazivanje straha ili krivice kod sagovornika, ignorisanje osnovnih ljudskih potreba, previše karika u lancu komunikacije, jednosmerna komunikacija koja predstavlja najjednostavniji oblik u kojem pošiljac šalje poruku primaocu, a od primaoca se ne očekuje nikakva povrtana informacija koja je karakteristična za tradicionalne organizacije sa čvrstom organizacijom.

Nasuprot njoj, postoji dvosmerna komunikacija koja sadrži i povratnu informaciju primaoca na dobijenu poruku, a koja može biti u vidu nove poruke ili određene akcije. Ovakav vid komunikacije je poželjan u poslovnom okruženju.


 

Seminar – Osnovi uspešne komunikacije (trening za zaposlene)

Osnovi uspešne komunikacije (trening za zaposlene)

Sažetak programa: Način funkcionisanja i sve što radimo u životu neodvojivo je od komunikacije, pa čak i razmišljanje kada smo sami, spada u komunikaciju.

U svakodnevnom životu smo okruženi mnoštvom informacija. Te informacije mi primamo i dajemo, tako da 80% budnog vremena provodimo komunicirajući. Komunikacija se može definisati kao proces razmene informacija korišćenjem reči, simbola i neverbalnog ponašanja. Komunikacija je veština – što znači da se umetnost komuniciranja može naučiti i samim tim olakšati svakodnevno funkcionisanje kako u poslovnom svetu tako i u privatnom.

Ciljna grupa: svi zaposleni, kao i nezaposlena lica, prvenstveno osobe koje rade sa strankama

Cilj semestra: poboljšanje komunikacije i aktivno slušanje

Teme edukacije:

 • Činioci komunikacije
 • Prepreke uspešne komunikacije
 • Stilovi komunikacije
 • Elementi uspešne komunikacije
 • Neverbalna komunikacija
 • Vodič kroz neverbalne signale
 • Konflikt i njegovo prevazilaženje (simulacija tipova nezgodnih ljudi i kako se ophoditi prema njima)

Po završenoj obuci polaznik je osposobljen da vodi uspešnu komunikaciju, kao i da prevaziđe konfliktne situacije.


HR

Upravljanje kadrovima – HR

Osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću, što znači da zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrednosti preduzeća.

Ova oblast obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji, odnosno utiče na:

 • Sistem odabira pri zapošljavanju
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih
 • Sistem podsticajnih programa
 • Razvoj i edukaciju
 • Ponašanje zaposlenih
 • Pravne regulative, sindikate, zaštitu zaposlenih itd.

Potrebno je znanje kako uspešno upravljati ljudima, resursima, odnosno kapitalom, kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća.

Kvaliteno upravljanje kadrovima je najznačajnija poslovna aktivnost svake organizacije.


Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost je jedan od najtežih oblika problema sa kojima je suočeno savremeno društvo. Globalizacija je donela nove rizike i bezbednosne probleme u velikim i malim, bogatim i siromašnim društvima, zemljama u tranziciji.

Novembra 2005. godine u Republici Srbiji stupio je na snagu Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. Glasnik RS) i postao važan deo radnog  zakonodavstva koji je usmeren na prevenciju i otklanjanje loših strana procesa na radu (povrede, invalidnost, smrtni slučajevi).

Preventivne mere obuhvataju primenu stručnih znanja (kroz obuke i edukacije) i sredstva kojima se ta znanja primenjuju u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja svih lica u procesu rada. 

Značajna odrednica u prevenciji je obrazovanje i informisanje zaposlenih o opasnim uslovima, rizicima na određenom radnom mestu i merama koje se preuzimaju kada se dogode povrede i druge opasne pojave. Bitna karakterista procesa bezbednog i zdravog rada je davanje prednosti kolektivnim merama zaštite nad individulanim.

Obaveza poslodavca je prevencija nastupanja rizičnih situacija i s tim u vezi jako je bitna edukacija u cilju prepoznavanja rizičnih situacija i zaduživanjem lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Odgovornosti

Poslodavac se ne oslobađa odgovrnosti prenošenjem svojih ovlašćenja na drugo lice.

Lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu ima niz obaveza koje obuhvataju pripremu podataka za akt o proceni rizika, pripremu preventivnih mera, upoznavanje zaposlenih sa rizicima, obavljanje tehničke kontrole, praćenja stanja zdravlja zaposlenih i saradnja sa službom medicine rada.

Sama primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je složen koncept koji je sa svojom primenom u Srpskom zakonodavstvu zauzeo značajno mesto u edukciji zaposlenih, a prventsveno zbog složenosti, širokoj primenjenosti  i odgovornosti koje nosi, ali i velikih novčanih kazni za poslodavca, i sa tim u vezi naš Centar koji u sastavu kompanije ima i Agenciju za bezbednost i zdravlje na radu „NEW CITY COMPANY“ d.o.o organizuje edukacije koje su usmerene na:

Obuku za polaganje ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Priprema obuke za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike. Kurs je namenjen prvenstveno licima koja će profesionalno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Program kursa u ukupnom fondu od 32 nastavnih časova, u 4 dana (4 x 8 sati) koji u potpunosti pokriva sadržaj “Programa o polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.”

Održavanje Obuke je predviđeno da se vrši 2 vikenda u trajanju od 10,00 do 18, 00 časova, sa završnom radionicom koja bi se odnosila na simuliranje polaganja testa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Predavači su istaknuti stručnjaci iz navedene oblasti.

 • Povrede na radu
 • Profesionalna oboljenja
 • Zaštita životne sredine

Prva pomoć

U skladu sa obavezama firmi iz oblasti prve pomoći i odgovarajućeg minimalnog procenta broja zaposlenih koji moraju biti osposobljeni za organizovanje i pružanje prve pomoći, nudimo:

 • stručno osposobljavanje radnika za organizovanje i pružanje prve pomoći (uz odgovarajući Program osposobljavanja i odgovarajuće materijale koje dobija svaki polaznik)
 • Konsultantske usluge iz oblasti medicine rada u vezi izrade akta o proceni rizika
 • Mišljenja specijaliste medicine rada
 • Analiza bolovanja

Medicina rada

Pružamo Vam i konsultantske usluge iz oblasti medicine rada, prvenstveno u izradi akta o proceni rizika, ali i o svim drugim stručnim pitanjima koja se tiču medicine rada, kao što su preraspoređivanje na novo radno mesto u skladu sa ekpertizom, analiza bolovanja itd.

U našem timu imamo i specijalistu iz medicine rada, sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Posebno naglašavamo ovim putem da mi nismo zdravstvena ustanova, odnosno nemamo službu medicine rada, ali imamo zaposlenog lekara specijalistu medicine rada.

Kao i ostale usluge:

 • Konsalting iz oblasti medicine rada u izradi akta o proceni rizika
 • Mišljenja specijaliste medicine rada
 • Analiza bolovanja


Lista posrednika

Lista posrednika

Nudimo Vam jedinistvenu listu posrednika,  koju možete dobiti prilikom kontaktiranja “ITECCION”

Na osnovu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu član 15. Stav 1 Poslodavac je dužan da, po prijemu obrazloženog zahteva za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja u roku od tri dana, stranama u sporu predloži posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa, a na osnovu stava 3.  Navedenog člana  sporazumno određuju ili biraju lice za vođenje postupka posredovanja.

Za posrednika moze biti određeno, odnosno izabrano lice koje uživa poverenje strana u sporu.

Na osnovu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Posrednik se moze izabrati sa spiska:

 • posrednika koji se vodi kod poslodavca, i sa tim u vezi nudimo vam obuku za posrednike kod poslodavca, odnosno u vašoj firmi
 • se posrednik može izabrati i sa spiska posrednika socijalno ekonomskog saveta koji se nalazi u našoj ponudi

Usluge konsaltinga (dostojanstvo na radu)

Usluge konsaltinga (dostojanstvo na radu)

 • Stručna pomoć u pregovaračkim postupcima,
 • Prepoznavanje pojave zlostavljanja na radu,
 • Upoznavanje sa pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja,
 • Stručna pomoć u pravilnoj primeni Zakona iz gore navedenih oblasti.

Konsalting usluge pruža tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u radu na prevazilaženju navedenih problema.


Dostojanstvo na radu

U sklopu dostojanstva na radu, organizujemo edukacije koje se odnose na:

 • sprečavanje zlostavljanja na radu;
 • zaštitu uzbunjivača;
 • rodnu ravnopravnost;
 • nacionalne manjine;

Primer Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zlostavljanje na radu je svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenima ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima da predstvalja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu incijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.

Pod zlostavljanjem se, u smislu ovog zakona smatra u podsticanje ili navođenje drugih na gore navedeno ponašanje.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je objavljen u Sl. Glasniku RS broj 36/10 od 28.05.2010. godine, stupio na snagu od 05.06.2010. godine, a primenjuje se od 04.09.2010. godine (90 dana od dana stupanja na snagu). U vremenskom periodu od prethodnih dvadesetak godina, konceptu zlostavljanja na radu se u početku podvodilo pod različite nazive (zlostavljanje, maltretiranje, psihološki teror), međutim engleska reč mobing je u praksi postala najzastupljenija. Bez obzira na sam naziv, svi se oni odnose na isti fenomen koji se može definisati kao maltretiranje podređenih kolega ili nadređenih, a ukoliko se njegovo trajanje produži na duži vremenski period, može dovesti do značajnih društvenih, psiholoških i psihosomatskih problema kod žrtava. Smatra se da izloženost mobingu predstavlja veći problem za žrtvu, nego kombinacija svih ostalih stresnih faktora kojima ona može da bude izložena na radnom mestu.

U modernom svetu radno mesto je jedino preostalo ratno polje gde ljudi mogu ubijati jedni druge bez privođenja pred lice pravde – dr Hajnc Lejman, što na direktan način ukazuje da je mobing oblik ugrožavanja ljudskih prava. Razvojem modernizacije razvijaju se i načini razmene informacija, čime se stvaraju sve jače i brojnije interakcije među ljudima, što dovodi do pojave sve učestalije krize u komunikaciji. Kao jedan od takvih sve prisutnijih iskrivljenih oblika ponašanja, značajan za poslovni svet je upravo mobing koji  za sobom povlači niz negativnih posledica kako za pojedinca, tako i za kompletno društvo i samu porodicu. Mobing je širok pojam koji obuhvata kompleks pojava koje počinju maltretiranjem ili psihološkim terorom na radnom mestu, a završava se teškim posledicama tog istog maltretiranja koje se odražava na zdravlje pojedinca, njegov socijalni status i okruženje. Mobing je nasilje na radnom mestu, koje počinje u psihološkom domenu u komunikaciji, među ljudima.

Istorija ljudskih zajednica puna je pojava ponižavanja, maltretiranja, terorisanja ili zlostavljanja i s tim u vezi jako je važno prepoznati ponašanje kao i samu primenu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu kod poslodavca kako bi se ublažile posledice koje mobing sam sa sobom nosi i takođe poboljšali uslovi rada i opšta produktivnost, kroz različite obuke edukcije iz ove oblasti.


Pravne usluge

Pravne usluge u okviru osnovnih delatnosti

 • Stručna pomoć u pregovaračkim postupcima;
 • Nacrti ugovora;
 • Izrada normativnih akata;
 • Stručna pomoć u pravilnoj primeni opštih akata u odnosu na propise…

Pravne usluge pruža tim stručnjaka koji pored opštih pravnih, poseduju i pravosudni ispit, odnosno uverenja o položenim stručnim ispitima iz oblasti prava.

Usluge obuhvataju:

 • učestvovanje u postupcima zaključenja ugovora, davanje mišljenja s tim u vezi i samu izradu nacrta ugovora;
 • učešće u pregovaračkom postupku (Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o zaštiti uzbunjivača);
 • izradu normativnih akata iz ovih i drugih oblasti koje se odnose na rad i radne odnose;
 • pružanje stručne pomoći poslodavcima i zaposlenima u pravilnoj primeni opštih akata u odnosu na propise kojima je uređena oblast zaštite;
 • davanje mišljenja u vezi sa praktičnom primenom propisa kojima se uređuju pitanja zaštite;
 • pravna podrška za poslodavce;
 • pravna podrška za organizaciju sindikata.

Radno pravo

U sklopu radnog prava organizujemo edukacije koje se odnose na:

 • privatizaciju
 • stečaj
 • privredna društva
 • radne odnose
 • štrajk
 • mirno rešavanje radnih sporova
 • kolektivno pregovaranje
 • radne odnose u javnoj upravi
 • zapošljavanje
 • zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • doprinose za obavezno socijalno osiguranje
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje